1-       وصیت کردن برای چه کسا نی واجب است ؟
الف : برای کسانی که اموالی دارند

ب : برای کسانی که حقوقی برعهده آنهااست .

ج : هردومورد

 د: واجب نیست

2- مخاطبان وصیت نامه امام چه کسانی هستند؟الف)ملت ایران ب)ملل اسلامی ج)مظلومان جهان د)همه موارد3- کدام گزینه صحیح است؟الف)مخالفت با وصایای اخلاقی مشکل آخرین است.ب)مخالفت با وصایای حقوقی مشکل آخرین استج)مخالفت با وصایای اخلاقی عتاب و کیفر حقوبی را به بار می آورد.د)مخالفت با وصایای اخلاقی وحقوقی عتاب و کیفر حقوقی را به بار می آورد4 – مؤسس مذهب شیعه کیست ؟ الف) پیامبر(ص) ب) حضرت علی (ع) ج) امام صادق(ع) د) امام حسین(ع) 5- به فرموده امام خمینی (ره) مساله کربلادرراس مسائل .......است ؟الف : فرهنگی ب : سیاسی ج : اعتقادی د: اجتماعی 6- هدف اساسی قیام امام حسین (ع) کدام است :الف : حاکمیت حق ب : حاکمیت قانون ج : کوتاه شدن دست هواپرستان د: هرسه مورد7- - زینت آسمانها و زمین از القاب کدام امام است ؟الف ): حضرت علی (ع) ب)امام حسن (ع) ج) امام حسین (ع) د) پیامبر اکرم(ص)8- زنده نگه داشتن حماسه عاشورا عامل کدامیک از موارد زیر است ؟الف) عامل امر به معروف و نهی از منکر ب) عامل وحدت مسلمانان ج) عامل برپا گشتن نماز د) عامل جاودانگی حماسه عاشورا9 - محرم فریاد ......... بر ...........است الف ) مظلوم بر ظالم ب) مسلمان بر کافر ج) فقیر بر غنی د) هر سه گزینه10امام خمینی (ره) به طلاب نصیحت می کردند که اگر یک قدم به سوی ........... بر می دارید دو قدم به سوی ........... بردارید.الف ) عبادت - تهذیب نفس ب) کمک بر خلق- علم ج) تربیت- تهذیب د) علم- تهذیب نفس11- - امام در وصیت نامه خود فرموده اند از بالا ترین و والا ترین حوزه هایی که لازم است بطور همگانی مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد ...... است ؟الف ) علوم معنوی اسلامی ب) علم اخلاق ج) تهذیب نفس د) هرسه مورد12- - اصلی ترین و اساسی ترین هدف مقدس امام امت در تمام تصمیم گیری ها چیست؟الف ) اجرا و احیا تعالیم حیات بخش اسلامب)معرفی و پیشرفت تعالیم حیات بخش اسلامج) الف وب د) تفکروتفحص پیرامون تعالیم حیات بخش اسلام13- امام خمینی استقلال کشور را در کدام یک از رویکرد های زیر دانستند؟الف) از خود گذشتگی مسلمانان ب) توجه به تعالیم اسلامج) امر به معروف و نهی ازمنکر د) پیروزی مسلمانان بر کافران14- انسانها از حیث برخورداری از علم و ایمان به چند دسته تقسیم می شوند؟الف)سه دسته: بیگانه از دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته های علمی-دارای اندوخته های علمی اما فاقد ایمان.ب)سه دسته: بیگانه از دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته علمی-دارای ویژگی ها و کمالات متعالی و صاحب تخصص و متعهد.ج)چهار دسته: بیگانه از دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته های علمی-دارای اندوخته های علمی و فاقد ایمان-صاحب تخصص و تعهد.د)دو دسته: فاقد ایمان اما دارای اندوخته های علمی- فاقد اندوخته های علمی اما دارای ایمان15- - مصداق حدیث تقلین چه کسانی هستند؟الف)حضرت علی(ع)-قرآن. ب)قرآن-حضرت فاطمه(س).ج)قرآن و اهل بیت. د)قرآن-نهج البلاغه16- آیا وصیت کردن واجب است ؟ در کدام آیه . کدام سوره به آن اشاره شده است ؟ الف) آیه 180 سوره بقره ب) آیه 97 سوره نساء ج) آیه 10 سوره حجرات د) آیه 46 سوره انفال17- - عبارت (وصیت کسی که به حیف (اسراف) و زیان بازماندگان منجر نشود به منزله صدقه دادن در راه خدا است ). از کیست ؟ الف) پیامبر اکرم (ص) ب)حضرت علی (ع) ج)امام خمینی د) قرآن 18- وصیت نامه سیاسی – الهی حضرت امام به چه چیزی لقب یافت ؟ الف) منشور انقلاب ب) صحیفه استقلال ج) صحیفه انقلاب د) هر سه مورد19- محتوای رهنمودهای حضرت امام ( قدس سره ) در وصیت نامه را در چند بخش می توان خلاصه کرد الف) در دو بخش ب) در سه بخش ج) در چهار بخش د) در شش بخش 20- مهتمرین فایده ضرورت تدریس وصیت نامه کلام است ؟ الف) اطلاع ازاندیشه های امام ب) پرورش نسل مورد نظر اسلام ج)الف وب د) آگاهی عمومی 21- قرآن به ـــــــــــــــ و عترت به ــــــــــــــــــــــ گواهی می دهد .الف)حقانیت قرآن – حقانیت عترت ب)حقانیت ولایت –حقانیت امامت ج) حقانیت عترت – حقانیت قرآن د) حقانیت خویش – حقانیت نبوت 22- هدف اصلی امام خمینی از انتخاب حدیث ثقلین درابتدای وصیت نامه چیست ؟ الف) جامعیت حدیث ب) حفظ وحدت و تمسک به حبل ا... ج) متواتربودن حدیث د) مستندبودن حدیث23- - حدیث معروف نبوی ( من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته الجاهله ) بر کدام حقیقت دلالت دارد ؟ الف) امام همواره در میان امت حضور دارد ب) امت وظیفه دارند امام را بشناسند ج) امت وظیفه داردازامام زمانش اطاعت کند. د)هرسه مورد 24- یک ازجلوه های مهم امتحان الهی درزندگی بشراست ؟ الف) آزمایش و امتحان الهی ب) ظهورامام زمان ج) غیبت امام زمان د) جبرواختیار 25- مصداق ثقلین چه کسانی هستند؟الف)حضرت علی(ع)-قرآن. ب)قرآن-حضرت فاطمه(س). ج)قرآن و اهل بیت. د)قرآن-نهج البلاغه26- دوران غیبت کبری از چه سالی آغاز شد؟الف)از سال 329 بعد از وفات حسین بن روح. ب)از سال 326 بعد از وفات عثمان بن سعید.ج)از سال 329 بعد از وفات علی بن محمد سمری. د)از سال 304 بعد از وفات محمد بن عثمان.27- - امام(ره) به کدام استقلال ها بیشتر توجه داشته اند؟الف)استقلال فرهنگی ب)استقلال اجتماعی ج)استقلال فکری د)استقلال نظامی28- خودکفایی اجتماعی یعنی چه؟الف)هر کس سعی کند تا در صورت امکان از دسترنج خود بهره گیرد.ب)هر شهر و کشوری بتواند احتیاج های خود را تأمین کند.ج)هرکس استقلال سیاسی و نظامی داشته باشد.د)پیروان مکتب اسلامی تلاش کنند نیازمندهای افراد جامعه اسلامی را رفع کنند.29- خودکفایی ملّیتی یعنی؟الف)پیروان مکتب اسلام تلاش کنند نیازمندی های افراد جامعه اسلامی را رفع کنند.ب)هر کس سعی کند تا در صورت امکان از دسترنج خود بهره گیرد.ج)هر کشوری بتوانداحتیاج های خود را تأمین کنند. د) همه مسلمانان استقلال سیاسی و نظامی داشته باشند30- عوامل دستیابی به استقلال ازنگاه امهم خمینی (ره) چهارعامل است کدام یک جزء این عوامل نیست ؟الف : اتکابه خدا ب : همراهی بادیگران ج : اتکابه خودی هاواعتمادبه نفس د- تحمل سختی هاوامید.31- به فرموده امام هشتم اسلحه انبیاء چیست؟الف)کتاب آسمانی ب) گریه ج)نماز د)دعا32- پیامبر چه کسی را به عنوان زینت آسمان و زمین و کشتی نجات می داند؟الف)حضرت علی(ع) ب)سیدالشهداء ج)حضرت فاطمه(س) د)اهل بیت33- -استضعاف بر چندگونه است نام ببرید؟الف-3 گونه- عقیدتی، سیاسی، علمی ب-4 گونه- عقیدتی، اجتماعی، فرهنگی، عملیج-5 گونه-عقیدتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ولایی د-3 گونه- دینی، سیاسی، اجتماعی34- -امام خمینی (ره) عوامل مهم رویکرد به استقلال را چه می دانستند؟الف-خودباوری و احساس شخصیت ب-بی نیازی از دیگران ج-مستقل زندگی کردن د-هرسه مورد35- -خودکفایی بر چندگونه است نام ببرید؟الف-سه گونه- فردی، اجتماعی، ملیتی ب-چهارگونه- فردی، اجتماعی، اقتصادی، ملیتیج-دوگونه- فردی، اجتماعی د-سه گونه- اقتصادی، سیاسی، ملیتی36- مقصود امام خمینی در نهضت خویش چه بود؟الف-تحکیم بنیادهای اسلام ب-تقویت و توسعه اسلام ج-احیا و اجرای تعالیم اسلام د-ارتقاء سطح جامعه37- یکی ازاهداف بزرگ انقلاب در کشور چیست؟الف-ایجاد خودکفایی و استقلال برای کشور در برابر شرق و غرب ب-سرکوب دشمنانج-برکناری حکومت های غیردینی د-توسعه اسلام38- به نظر-امام خمینی کدام عامل انسان را به مقام انسانیت می رساند؟الف-شجاعت و آگاهی ب-تهذیب نفس ج-علم د-تهذیب نفس و علم39- -مهم ترین درس ها و دستاوردهای قیام عاشورا چه می باشد؟الف-وحدت کلمه ب-تقویت روح پرخاشگری در برابر دشمنان ج-استواری در راه و عمل به وظیفه د-همه موارد40- یکی از مسائل مهمی که حضرت امام خمینی «ره» در وصیت نامه خود به آن عنایت دارند چیست؟الف-جهاد در راه خدا ب-زنده نگهداشت و گرامیداشت حماسه عاشوراج-صبر در برابر مشکلات د-مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان41- در کدام کتاب راز اصلی ائمه دوازده گانه با مشخصات کامل آمده است؟الف-مصحف حضرت فاطمه ب-نهج البلاغ ج-صحیفه ی سجادیه د-قرآن42- نهج البلاغه دارای چند خطبه، نامه و کلمه قصار می باشد؟الف-241 خطبه، 79 نامه، 480 کلمه قصار ب-241 خطبه، 79 نامه، 460 کلمه قصارج-230 خطبه، 72 نامه، 480 کلمه قصار د-230 خطبه، 72 نامه، 460 کلمه قصار43- هدف اساسی قیام امام خمینی (ره) چه بود؟الف-زنده نگهداشتن وبازگشت به اسلام ب-سرکوب کردن اهداف دشمنان ج-حاکمیت حق، حکومت حق، کوتاه شدن دست هواپرستان از مملکت د- گرفتن حق مظلوم از ظالم 44- مسلمان در وصیت نامه : الف)میتواند همه اموال خود را وصیت کند ب)در وصیت نامه عدالت مفهومی نداردج)بیش ازثلث اموال خودرا نمی تواندوصیت کند د)می تواند وارثان را از ارث محروم سازد.45- تعداد نواب امام زمان(عج)در غیبت صغرا چند نفر بوده اند؟الف)7نفر ب)5نفر ج)4نفر د)3نفر46- راز اصلی توجه به مصحف فاطمه(س)در چیست؟الف) زندگی نامه حضرت فاطمه(س) است ب)احکام الهی استج)در بردارنده اخبار غیبی است د)نام ائمه دوازده گانه بامشخصات کامل درآن آمده است47- کدام یک از کتاب های زیر به خط امام علی (ع) می باشد؟الف)جامعه ب)نهج البلاغه ج)غررالحکم د)دررالکلم48- منظور از قرآن ساعد کدام است ؟الف)نهج البلاغه حضرت علی(ع) ب)مصحف حضرت فاطمه (س) ج : دعا د)نماز49- این جمله که (وصیت کسی که به حیف و زیان بازماندگان منجر نشود به منزله صدقه دادن در راه خداست) گفته کدام شخصیت است؟الف)حضرت محمد(ص) ب)حضرت علی(ع) ج)امام حسن(ع) د)امام محمد باقر(ع)50- وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام کدام یک از لقب های زیر را دارد؟الف)منشور انقلاب ب )زبور حکومت اسلامی انقلاب ج)صحیفه د)همه موارد 51- نهج البلاغه را چه کسی گردآوری کرده است؟الف) ابن الحدید ب)سید رضی ج)الهی قمشه ای د)جابربن عبدالله انصاری52- بنیانگذار سیره گران مایه وصیت نامه کدام شخصیت است ؟الف)حضرت علی (ع) ب)حضرت محمد(ص) ج)امام حسین (ع) د)امام رضا (ع) 53- راز اصلی توجه به مصحف فاطمه(س)در چیست؟الف) زندگی نامه حضرت فاطمه(س) است ب)احکام الهی استج)در بردارنده اخبار غیبی است د)نام ائمه دوازده گانه مشخصات کامل درآن آمده است54- یکی از اهداف بزرگ انقلاب ......... و ......... میباشدالف)خودکفایی کامل واستقلال ب)امنیت وآزادی ج)استقلال وآزادی د)دینداری ودین محوری 55- امام در زمینه استقلال اقتصادی و فکری با کدام گزینه مخالف بود؟الف)با علوم و مظاهر تمدن ب)با تربیت و فرهنگ استعماری ج)غربزدگان د)فسادوثروت اندوزی 56-امام در وصیت نامه سیاسی-الهی،چه کسانی را اولیا نعم همه معرفی کردند؟الف)مردم ب)فرهنگیان ج)محرومان و ستم دیدگان د)روشنفکران57- معنای استضعاف چیست؟الف)به ضعف کشانده شدن ب)ضعیف بودن ج)ضعیف پنداشته شدن د)همه موارد58- عامل اصلی مهم در پیدایش پدیده استضعاف چیست؟الف)بی سوادی ب)ناآگاهی ج)مستکبران د)2و359-از نظر امام بزرگترین جهاد معنوی چه است؟الف)خدمت به خلق ب)نابودی مستکبران ج)جهاد د)پرداخت زکات60-عوامل اصلی که در پیروزی مستضعفان نقش دارند چسیت؟الف)اتحاد،انسجام ب)یگانگی و یکرنگیج)سازش ناپذیری در برابر استکبار د)همه موارد61-معنای سیاست در حیث لغت الف)حکم راندن ب)عدالت و داوری ج)اداره کردن مملکت د)همه موارد62-اقدام به کاری بر اساس مصلحت را چه مینامند؟الف)اقتصادی ب)سیاست ج)سیاست د)پیش بینی63-تکمیل اخلاق و نیل به سعادت انسان جزو کدام سیاست ها محسوب میشود؟الف)سیاست مردمی ب)سیاست فاضله ج)سیاست حکومت د)سیاست علمی64-امیر مومنان در مورد بهترین سیاست چه می فرماید؟ب)تربیت نفس الف)تربیت مردمج)تربیت اسلام د)3و265-از نظر شهید بهشتی سیاست از چه چیزهایی جدا نیست؟الف)دیانت ب)اقتصاد ج : عبادت د: 1و366-سیاست از دیدگاه مسلمانان کدام است؟الف)سیاست نفس ب)سیاست غیر ج)سیاست مردمی د)1و267-امام در مورد دین و سیاست چه فرمودند؟الف)دین و سیاست جدا نیست ب)دین از سیاست جد نیستج)دین برتر از سیاست است د)سیاست برتر از دین است68- - امام وحدت واقعی را نشان چه میدانست؟الف)میان مردم ب)میان کشور ج)مورد الف و ب د)نفوذ دین در افراد69- امام کدام گروه راحزب جهانی لقب داد؟الف : مستضعفان ب : مسلمانان ج : حزب الله د: متدینین 70- وصیت امام به قوای مسلح چیست ؟الف : عمل به وظیفه ب : واردنشدن درهیچ حزب یاگروه ج : هردومورد د: حفظوحدت 71- اخوت تداعی گروحدتی است که ازآن به .............تعبیرمی شود.الف : صداقت ب : رفاقت ج : صداقت اسلامی د: شجاعت دینی 72- امام علی (ع)ملاک اصلی کردارها واساس زمامداری راچه می داند؟الف : تلاش وکوشش ب عدل وعدالت ب : امنیت ورفاه د: جدیت وتلاش 73 .امام (ره)معتقد بودند که ترقی مملکت به چه ارگانی در کشور بستگی دارد ؟الف)آموزش وپرورش ب)دولت ج)دانشگاه د)الف و ج74- امام (ره) همواره می فرمودند که با چه تمدنی مخالف هستند؟ الف)تمدن وارداتی ب)تمدن استعماری ج)تمدن صادراتی د)تمدن شرقی75- .امام خمینی در چه ساعتی و تاریخی از دنیا رفتند؟الف)10.25شب-13/3/68 ب)11شب-14/3/68 ج)10.25شب-14/3/68 د)11.30شب-13/376- کتاب پر ارج الغدیر نوشته کدام شخصیت است؟الف)علامه امینی ب)آیت ا...کاشانی ج)آیت ا... شبستری د)آیت ا... میلانی77.این کتاب از کدام شخصیت ممتاز ایرانی می باشد؟"نهضت های اسلامی در صد سال اخیر"الف)علامه امینی ب)آیت ا... میلانی ج)علامه شهید مطهری د)علامه طباطبایی 78- اگر می خواهیم وابسته نباشیم باید چه چیزی را باور کنیم؟الف)با اراده بودن را باور کنیم ب)خودمان را باور کنیم ج)باور کنیم که توانمندیم د)باور کنیم که شخصیت داریم79- این سخن در چه زمینه ای و از کدام معصوم می باشد((ای مردم بصره بر من خرده نگیرید(پس به پیراهن خود اشاره کرد)و فرمود این از دستبافتهای همسر من است))؟ الف)پیامبر(ص).استقلال ب)علی(ع).خود کفایی ج)امام حسن(ع).استقلال د)امام صادق(ع)- خود کفایی80- امام عبادت مالی را در چه میداند؟الف)آسایش طبقه محروم ب)بکارگیری ثروت به گونه عادلانهج)پرداختن به فعالیتهای سازنده برای کشور د)همه موارد81- به فرموده امام خمینی (ره) بزرگترین جهادمعنوی کدام است ؟الف :طرفداری مظلوم ب : تامین رفاه طبقه محروم ج : خدمت به خلق د: تهذیب نفس 82- مصداق مستضعف ازنظرامام باقر(ع) چه افرادی هستندالف)اکم عقل ب) کم توشه ج)ضعیف د) مسکین83- .با چه چیزی انسان به هدف آفرینش خود دست می یابد؟الف)ایمان .تقوا ب)صداقت.تقوا ج)تعلیم.تهذیب د)هرسه مورد84- اولین امام جمعه که از طرف امام تعیین شد که بود؟الف)آیت ا... طالقانی ب)آیت ا... مطهری ج)آیت ا.. بهشتی د)آیت ا... صدوقی85- ازنگاه امام خمینی (ره) : .............یک مساله ای نیست که تعریف داشته باشدالف : استقلال ب : آزادی ج : اسلام د: جمهوری اسلامی 86- منظوراز(ساسه العباد)چه کسانی هستند؟الف : سیاستمداران ب : پیامبروامامان معصوم ج : پیامبران د: دولتمردان 87- - دخالت در سیاست در زندگی امام معصوم بر چند گونه بوده است؟الف)مستقیم-غیر مستقیم ب)ارشادی ج)برخورد قهرآمیز د)هر سه مورد88- به فرموده امام راحل کسی که دین راازسیاست جدابداندچه کسی راتکذیب کرده است ؟الف : خدا ب : رسول ج : ائمه د: هرسه مورد89- کدام مورددرراس تعلیمات انبیااست ؟الف : دخالت درسیاست ب : دین محوری ج: عدالت د: آزادی وآزادگی 90- کتاب کشف الاسراروتحریرالوسیله اثرچه کسی است ؟الف : شهیدمطهری ب : آیت الله دستغیب ج : آیت الله جوادی عاملی د: امام خمینی 91- برترین سیاست ازنگاه امام علی (ع) کدام است ؟الف : تربیت نفس ب : تدبیرامورزندگی ج : هردومورد د: دادگری ونیکی 92- اولین نکته در آفرینش چه چیزی می باشد؟الف)کامل آفریده شدن ب)هدف مند بودن ج)حیات د)پرستش93 نهج البلاغه دارای چند خطبه چند نامه چند کلمه قصار می باشد؟الف)341 خطبه.89 نامه.480 کلمه قصار ب)241 خطبه.79 نامه.480 کلمه قصار ج)171 خطبه.75 نامه.530 کلمه قصار د)271 خطبه.71 نامه.1430 کلمه قصار94- .کتاب رساله الحقوق از کدام امام معصوم به جا مانده است؟الف)امام علی (ع) ب)امام حسین(ع) ج)امام سجاد (ع) د)امام صادق(ع) 95- این سخن از کیست؟((قرآن، اکبر و بزرگتر از عترت است، زیرا عترت تابع و پیرو قرآن است))الف) بحرانی ب) جابر ابن عبداللٌه انصاری ج) طریحی د) ابن اثیر96- پیامبر(ص) در حدیث ثقلین درمورد قرآن و عترت چگونه بیان کرده اند؟الف)قرآن را با صفت ((اکبر)) عترت را با صفت ((اصغر)) ب) قرآن را با صفت((اصغر)) عترت را با صفت((اکبر)) ج) قرآن را با صفت((اکبر)) عترت را با صفت((اکبر)) د) قرآن را با صفت((اصغر)) عترت را با صفت((اصغر))97- حضرت امام معتقد بودند که هیچ چیز به اندازه چه چیزی مورد عنایت پروردگار متعال نیست؟الف) ولایت ب) عبادت ج) شجاعت د) گزینه ب و ج98- . وصیت نامه سیاسی _ الهی حضرت امام به چه لقبی معروف می باشد؟الف) صحیفه ی استقلال ب) زبور حکومت اسلامی ج) منشور انقلاب د) همه موارد99- .حضرت امام خمینی (ره) در آغاز وصیت نامه خود چه چیزی را خاطر نشان می کنند؟الف) امید به این انقلاب و بقاء دستاوردهای آن. ب) پای بند بودن به اهداف آن.ج) حفظ ارزشهای انقلاب تحت لوای اسلام. د) دوری و اجتناب از تجمل گرایی.100- این سخن ازکیست ودر چه بابی میباشد؟((من مات بغیر وصیّة مات میتةجاهلیة))الف)پیامبر اکرم(ص) _ وصیت ب)حضرت علی (ع ) _ وصیت ج)امام جعفر صادق (ع) _ وصیت د)امام هادی – جاهلیت 101. مسلمانان در وصیت کردن باید چه چیزی را رعایت کنند؟الف)صداقت ، عدالت ب)انصاف ج)عدالت د)مورد ب وج 102- به فرموده امام راحل آزادی تاکدام مرحله می تواند پیش رود ؟الف : توطئه ب : انتقاد ج : پرده داری وقانون گرایی د: نوشتن هرچه می خواهیم. 103- منظورازساسه العبادکدام گروه است ؟الف پیامبروامامان معصوم ب : سیاست مداران امت ج : هردومورد د: حاکمان وبرگزیدگان 104- نویسنده کتاب " جامع المقاصد" کیست ؟الف : امام خمینی (ره ) ب : محقق نراقی ج : محقق کرکی د: شیخ محمدحسن نجفی 105- به نظرامام راحل (ره ) مقصداصلی ماکدام است ؟الف : ملت ما هستند ب : آزادی شرعی است ج : ولایت فقیه است د: مکتب مااست 106- به قول مرحوم علامه طباطبایی احکام اسلام دونوع است : الف : ثابت ومتغیر ب : حکومتی ومذهبی ج : مصلحتی وغیرمصلحتی د: واجب ومستحب 107- کدام نظریه درموردهماهنگی میان دین وعلم نیست : الف نظریه وفاق ب : نظریه خلاف ج : نظریه جامع د: نظریه باطن 108- منظورازکلمه (سلطان )درعبارت قرانی (لاتنفذون الابسلطان ) (بخشی ازآیه 33سوره الرحمن ) چیست ؟الف : حاکم ظالم ب.: ابزاردینی ج : ابزارعلمی د: حاکم عادل 109- (ریاض العدل ) لقب کدامیک ازکتب دینی زیراست ؟الف : نهج البلاغه ب : قران کریم ج : صحیفه سجادیه د: مصحف حضرت فاطمه (س) 110- اامام خمینی (ره ) به کدام نوع عدالت توجه بیشتری داشت ؟الف : عدالت اقتصادی ب : عدالت فردی ج : عدالت اجتماعی د: عدالت عینی 111- مورددررابطه با مساله ولایت فقیه صحیح نیست ؟الف : ازدستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است ب : انقلاب اسلامی ایران مولودولایت فقیه است ج:اجرای قوانین الهی واعتقادبه مساله غیبت ونیابت ازارکان ولایت فقیه است .د: هرسه موردسوالات تشریحی رابطه بین علم وایمان را باتاکیدبربررسی کلی دوره های تاریخی توضیح دهید.محورهاي مهم مقدمه وصيت نامه سياسي – الهي امام خميني(ره) كدامند؟ (خلاصه و در عين حال جامع و روان نوشته شود)چرا معظم له مقدمه وصيت نامه خود را با حديث ثقلين آغاز كرده اند؟انواع وصیت نامه رانام ببریدو ضرورت وصیت اخلاقی را بیان کنيد؟آزادی راتعریف کنیدو انواع آنرانام ببرید.باتوجه به مطالب مطرح شده درکلاسگروهي چنين القا مي كنند كه « اسلام متعلق به 1400 سال پيش است و لذا قادر به اداره جوامع امروزين نيست. پاسخ امام خميني را به اين شبهه توضيح دهيد.چرابایدوصیت نامه امام خمینی (ره ) دردانشگاههاتدریس شود.درمجموع مباحث مطرح شده درکلاس راچگونه ارزیابی می کنید(بااشاره به مهمترین مباحث مطرح شده توضیح دهید.)نکات مهم سوالات تشریحی براساس اطلاعات شما باتاکیدبرمباحث مطرح شده درکلاس پاسخ داده شود.پاسخ کلی دروبلاگ آمده است .پاسخ سوالات تستی دروبلاگ زیرآمده است .برای دسترسی به پاسخ سوالات تستی به مبحث ( سوالات درس وصایای امام – ویژه دانشجویان دانشگاه آزادتفت)مراجعه نمایید.ازبین سوالات حداکثر40سوال تستی ودوسوال تشریحی جهت امتحان پایان ترم انتخاب می شود.منبع طرح سوالات کتاب درسهایی ازوصیت نامه امام خمینی (ره)تالیف سیدمحمدشفیعی مازندرانی - نشرمعارف است سوالات به انتشارات دانشگاه نیزتحویل شده است .کلیدسوالات تستی 1- ج 2- د3- ب 4- الف 5- ب 6- د7- ج 8- ب 9- الف 10- د11- د12- ج 13- ب 14- ج 15- ج 16- الف 17- ب 18- د19- ب 20- ب 21- ج 22- ب 23- د24- ج 25- ج 26- ج 27- ج 28- ب 29- الف 30- ب 31- د32- ب 33- ج 34- الف 35- الف 36- ج 37- الف 38- د39- د40- ب 41- الف 42- الف 43- ج 44- ج 45- ج 46- د47- الف 48- ج 49- ب 50- د51- ب 52- ب 53- د54- الف 55- ب 56- ج 57- د58- ج 59- الف 60- د61- د62- ب 63- ب 64- ب 65- د66- د67- الف 68- د69- الف 70- ب 71- ج 72- ب 73- ج 74- ج 75- الف 76- الف 77- ج 78- د79- ب 80- د 81- ج 82- الف 83- ج 84- الف 85- ب 86- ب 87- د88- د89- الف 90- د91- الف 92- ب 93- ب 94- ج 95- الف 96- الف 97- الف 98- د99- الف 100-الف 101- د102- ب 103- الف 104- ج 105- د106- الف 107- د108- ب 109- ب 110- د   نمونه سوالات درس وصایای امام خمینی 1- مخاطبان وصیت نامه امام چه کسانی هستند؟ الف)ملت ایران                               ب)ملل اسلامی              ج)مظلومان جهان                           د)همه موارد. 2- انسانها از حیث برخورداری از علم و ایمان به چند دسته تقسیم          می شوند؟ الف)سه دسته: بیگانه از دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته های علمی-دارای اندوخته های علمی اما فاقد ایمان. ب)سه دسته: بیگانه از دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته علمی-دارای ویژگی ها و کمالات متعالی و صاحب تخصص و متعهد. ج)چهار دسته: بیگانه از دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته های علمی-دارای اندوخته های علمی و فاقد ایمان-صاحب تخصص و تعهد. د)دو دسته: فاقد ایمان اما دارای اندوخته های علمی- فاقد اندوخته های علمی اما دارای ایمان. 3- کدام گزینه صحیح است؟ الف)مخالفت با وصایای اخلاقی مشکل آفرین است. ب)مخالفت با وصایای حقوقی مشکل آخرین است. ج)مخالفت با وصایای اخلاقی عتاب و کیفر عقوبی را به بار می آورد. د)مخالفت با وصایای اخلاقی عتاب و کیفر حقوقی را به بار می آورد. 4- محتوای رهنمودهای حضرت امام در وصیت نامه در چند بخش است؟ الف)رهنمودهایی که به مردم ایران اختصاص دارد-رهنمودهایی که مربوط به شهر و بیرون از مدار محدویت فوق است. ب)رهنمودهایی که به مردم ایران و واحدها و اداره های خاص و مربوط به شهر و بیرون از محدویت های فوق است. ج)رهنمودهایی که به مردم ایران و به واحدها و اداره های خاص اختصاص دارد. د)رهنمودهایی که به اداره و واحدهای خاص و مربوط به شهر و بیرون از محدویت های خاص است. 5- ثَقَل به چه معناست؟ الف)به زاد و توشه و بار و بنه مسافر.     ب)به گنج های نهفته در زمین. ج)گنج های نهفته در زمین و هر چیز که قابلیت تزیین داشته باشد و مورد رقابت مردم باشد.                         د)مورد ب و ج. 6- مصداق ثقلین چه کسانی هستند؟ الف)حضرت علی(ع)-قرآن.                ب)قرآن-حضرت فاطمه(س). ج)قرآن و اهل بیت.                         د)قرآن-نهج البلاغه. 7- تفاوت میان ثقل اکبر و ثقل اصغر در چیست؟ الف)قرآن به صفت اصغر و عترت به صفت اکبر. ب)قرآن به صفت اصغر و عترت به صفت اکبر. ج)پیامبر به صفت ثقل اکبر و اهل بیت ثقل اصغر.             د)هیچکدام. 8- راز اصلی و خطوط کلی انحراف مسلمانان چیست؟ الف)به دور نگهداشتن مردم از خدا و کتاب و سنت پیامبر و از بین بردن حکومت اسلامی در جهان. ب)کنار زدن آگاهان راستین و حافظان حقیقی قرآن و خارج ساختن قرآن از دستور کار. ج)از بین بردن حکومت اسلامی در جامعه و کنار زدن آگاهان راستین و حضران حقیقی قرآن از صحنه های سیاسی و اجتماعی به دور نگهداشتن مردم از خدا و کتاب و سنت جامعه.          د)مورد ب و ج. 9- موسس مذهب شیعه کیست؟ الف)امام علی(ع).                                   ب)امام صادق(ع). ج)پیامبر(ص).                                       د)امام حسین(ع). 10- دوران غیبت کبری از چه سالی آغاز شد؟ الف)از سال 329 بعد از وفات حسین بن روح. ب)از سال 326 بعد از وفات عثمان بن سعید. ج)از سال 329 بعد از وفات علی بن محمد سمری. د)از سال 304 بعد از وفات محمد بن عثمان. 11- راز اصلی توجه به مصحف فاطمه در چیست؟ الف)در آن نام ائمه دوازده گانه با مشخصات کامل آمده است. ب)در مصحف فاطمه چیزی از قرآن نیامده است. ج)در مصحف فاطمه یکی از ودیعه های امامت به حساب می آمده و در اختیار مردم نبوده است.                             د)مورد الف و ج. 12- صخیفه سجادیه شامل چه مباحثی است؟ الف)توحید-نبوت-امامت-معاد. ب)نام معصوم نامادران فرزندان و بسیاری از حقایق مربوط به آینده. ج)اهل بیت-مسائل اخلاقی اجتماعی سیاسی و حقایق هستی. د)مورد الف و ج. 13- اسلحه انبیاء به فرموده امام هشتم چیست؟ الف)قرآن             ب)نهج البلاغه       ج)صحیفه سجادیه          د)دعا. 14- پیامبر چه کسی را به عنوان زینت آسمان و زمین و کشتی نجات      می داند؟ الف)حضرت علی(ع)                                ب)سیدالشهداء ج)حضرت فاطمه(س)                      د)قرآن 15- درس ها و دستاوردهای نهضت عاشورا در چیست؟ الف)وحدت کلمه و تقویت روح پرخاشگری  در برابر اهریمنان. ب)وحدت کلمه و عمل به وظیفه. ج)عمل به وظیفه و استواری در راه.                     د)همه موارد. 16- راز اصلی تجلی و جاودانگی حماسه کربلا در چیست؟ الف)ماهیت و راز نهضت. ب)برجستگی پیشوای نهضت و اهداف آسمانی. ج)درس ها و دستاوردهای نهضت عاشورا-پیام شورآفرین-اهداف آسمانی ماهیت و راز نهضت برجستگی پیشوای نهضت. د)ماهیت و راز نهضت-اهداف آسمانی. 17- دو کتاب رساله الحقوق و صحیفه سجادیه از کیست؟ الف)امام علی-امام سجاد                  ب)امام حسین-امام صادق ج)اما م سجاد-حضرت محمد                     د)امام سجاد-امام سجاد. 18- قرآن صاعد لقب یافته از چیست؟ الف)راز و نیاز عاشقانه میان خالق و مخلوق.            ب)صحیفه سجادیه. ج)صحیفه فاطمیه.                                          د)نهج البلاغه. 19- زبور آل محمد نام کدامیک از کتابهای زیر است؟ الف)قرآن     ب)نهج البلاغه       ج)صحیفه سجادیه  د)صحیفه فاطمیه. 20- یکی از جلوه های مهم امتحان الهی در زندگی بشر.......... است. الف)غیبت امام زمان                        ب)واقعه کربلا ج)واقعه غدیر                                د)هیچکدام. 21- حقایق هستی از چه راهی برای بشر حاصل می آید؟ الف)پیشرفت عقلانی بشر                  ب)اهل بیت ج)وحی قرآن                                د)پیشرفت عقلانی-اهل بیت-قرآن. 22- به چه دلیل قرآن وسیله ای برای هدایت انسانها قرار داده شده است؟ الف)در اختیار ما انسانهاست                      ب)به خدا اتصال دارد ج)جنبه زمینی دارد                                د)مورد الف و ب. 23- از چه چیزهایی بعنوان قرآن اکبر یاد شده است؟ الف)اهل بیت         ب)قرآن       ج)نهج البلاغه        د)صحیفه سجادیه. 24- ازچه  چیز به عنوان ثقل اصغر یاد شده است؟ الف)قرآن             ب)نهج البلاغه       ج)اهل بیت   د)صحیفه فاطمیه. 25- منظور از" الثقلین"  چیست؟ الف)قرآن             ب)اهل بیت          ج)قرآن-اهل بیت           د)معاد. 26- کتاب صامت نام کدامیک از موارد زیر است؟ الف)نهج البلاغه                              ب)صحیفه سجادیه ج)صحیفه فاطمیه                           د)قرآن. 27- اسوه راستین حمایت از قرآن چیست؟ الف)اهل بیت                                ب)حضرت علی(ع) ج)عموم مسلمین                           د)حضرت محمد 28- حضرت محمد فرمودند هر کسی .......... را پس از مرگش زیارت کند بهشت بر او واجب می شود. الف)امام علی(ع)                            ب)امام حسین(ع) ج)امام صادق(ع)                            د)همه موارد 29- انسانها برای دستیابی به هدف خلقت خود باید از.......... رهنمون گیرند. الف)خدا                                      ب)تعالیم آسمانی ج)مربیان الهی                               د)همه موارد 30- به گفته ی امام خمینی چه چیزی انسان را به مقام انسانیت می رساند؟ الف)علم و تهذیب نفس                    ب)پیشرفت عقلانی ج)تعلیم                                       د)علم اخلاق 31- یکی از اهداف مهم تربیت بشر چیست؟ الف)مبارزه با تمدن                         ب)یشرفت تمدن ج)کمک به پیشرفت تمدن                د)تمدن صادراتی. 32- یکی از اهداف بزرگ انقلاب به گفته ی امام(ره) چیست؟ الف)ایجاد خودکفایی و استقلال          ب)کمک به مستضعفین ج)سرکوبی طاغوت                          د)آزادی کشور. 33- عوامل دستیابی به استقلال و خودکفایی از دیدگاه امام(ره) در چیست؟ الف)اتکا به خدا                              ب)اتکا به خودی ها و اعتماد به نفس ج)تحمل سختی ها و اسیر و انتظار      د)همه موارد. 34- خودکفایی به چند دسته تقسیم می شود؟ الف)فردی-اجتماعی                                ب)فردی-اجتماعی-ملّیتی ج)فردی و ملّیتی                            د)اجتماعی-اقتصادی. 35- از وظایفی که دولت برای دستیابی به خودکفایی و استقلال باید انجام دهد؟ الف)از ورود کالاهای مصرف ساز جلوگیری کند. ب)ازورودکالاهای خارجی جلوگیری کند ج)از فرهیختگان جامعه قدردانی کنند. د)مورد الف و ج. 36- امام(ره) به کدام استقلال ها بیشتر توجه داشته اند؟ الف)استقلال فرهنگی                       ب)استقلال اجتماعی ج)استقلال فرهنگی                         د)استقلال نظامی 37- خودکفایی ملّیتی یعنی؟ الف)پیروان مکتب اسلامی تلاش کنند نیازمندی های افراد جامعه اسلامی را رفع کنند؟ ب)هر کس سعی کند تا در صورت امکان از دسترنج خود بهره گیرد. ج)هر کشوری بتوانداحتیاج های خود را تأمین کنند. د)کشورهااستقلال سیاسی و نظامی داشته باشند. 38- خودکفایی اجتماعی یعنی چه؟ الف)هر کس سعی کند تا در صورت امکان از دسترنج خود بهره گیرد. ب)هر شهر و کشوری بتواند احتیاج های خود را تأمین کند. ج)استقلال سیاسی و نظامی داشته باشد. د)پیروان مکتب اسلامی تلاش کنند نیازمندهای افراد جامعه اسلامی را رفع کنند. 39- خودکفایی فردی یعنی چه؟ الف)استقلال سیاسی و نظامی داشته باشد. ب)پیروان مکتب اسلامی تلاش کنند نیازمندیهای افراد جامعه اسلامی را رفع کنند. ج)هر کس سعی کند تا در صورت امکان از دسترنج خود بهره گیرد. د)هر شهر و کشوری بتواند احتیاج های خود را تأمین کنند. 40- به گفته ی امام(ره) از جمله نقشه ها که تأثیر بزرگی بر کشور عزیزمان گذاشت چه بود؟ الف)بیگانه نمودن کشورهای استعمارزده از خویش.   ب)انحصارجویی ها. ج)غرب زده و شرق زده نمودن کشورهای استعمارزده. د)مورد الف و ج. 41- یکی از عوامل مهم رویکرد به استقلال به گفته ی امام(ره) چیست؟ الف)خودباوری                               ب)خودباوری و احساس شخصیت ج)تحمل سختیها                            د)اتکاء به خدا. 42- به گفته ی حضرت امام(ره) در چه صورتی هیچ قدرتی نمی تواند به ما ضربه بزند؟ جواب : درصورت داشتن .......... الف)استقلال فکری                         ب)استقلال سیاسی ج)استقلال اجتماعی                        د)استقلال نظامی. 43- استضعاف به چند گونه است؟ الف)استضعاف عقیدتی فرهنگی و علمی.         ب)استضعاف اقتصادی، ولایتی. ج)استضعاف اجتماعی، اقتصادی. د)همه موارد. 44- امام باقر(ع) چه افرادی را افراد کم عقل می گویند؟ الف)استضعاف فکری                        ب)مستکبران ج)استضعاف سیاسی                        د)استضعاف اقتصادی 45- چه کسانی استضعاف ولایتی هستند؟ الف)مستکبران                       ب)کسانیکه در مسئله ولایت و امامت کوتاه آمده اند. ج)کسانیکه به ایمان و عقاید خویش نپرداخته اند. د)کسانیکه با امامان معصوم خصومت دارند. 46- استضعاف سیاسی یعنی؟ الف)حکومت برایش تثبیت نشده باشد. ب)حکومت برایش تثبیت شده است. ج)حکومت برایش تثبیت اما فرد یا جمعی مانع تشکیل دولت شوند. د)عدم دسترسی به حجت و دین. 47- مستضعفان برای پیروزی باید چه اصولی را رعایت کنند؟ الف)اتحاد، انسجام یگانگی سازش ناپذیری در برابر استکبار. ب)روی آوردن به تقوا و طهارت باطن و ایجاد و صفای نفس توجه به امام معصوم و قرارگرفتن زیر پرچم او. ج)تلاش و سخت کوشی در راه هدف مجهز گشتن به هر گونه صلاحیت ها و شایستگی های علمی و عملی. د)همه موارد فوق. 48- خاندان پیامبر جزء کدام استضعاف ها می باشند؟ الف)استضعاف سیاسی                      ب)استضعاف فکری و عقلی ج)استضعاف اقتصادی                      د)استضعاف اجتماعی 49- عامل مهم پیدایش پدیده استضعاف را.......... بوجود می آورند. الف)مومنان          ب)افراد کم عقل    ج)مستکبران         د)محرومان 50- راز اصلی پیروزی عقلایی مستضعفان چیست؟ الف)بنده خدا بودن و از بندگی شیطان و نفس اماره رهیدن. ب)داشتن صلاحیت همه جانبه ظاهری باطنی علمی و عملی. ج)بدست آوردن ثروت معقول . د)مورد الف و ب. 51- از نظر امام(ره) بزرگترین جهاد معنوی چه جهادی است؟ الف)تهذیب نفس                            ب)خدمت به خلق و انسان محروم ج)ایستادگی در برابر ظلم                  د)توجه به امام معصوم 52- سیاست فاضله چه نوع سیاستی را گویند؟ الف)به تکمیل اخلاق و نیل به سعادت انسانها توجه دارد. ب)به مسائل فرهنگی توجه دارد. ج)به مسائل اقتصادی توجه دارد. د)به اساس مصلحت زندگی دنیوی می باشد. 53- سیاست گذاری در.......... برترین سیاست گذاری است. الف)امور اجتماعی                                  ب)امور نفسانی              ج)امور فرهنگی                                      د)امور اقتصادی 54- سیاست گذاری از دیدگاه امام مجتبی به چه معناست؟ الف)تربیت کردن                                    ب)عدالت پیشگی           ج)اعتقاد به ولایت ولی ا... و خلیفه خدا         د)همه موارد. 55- اولین امام جمعه که از طرف امام(ره) تعیین شده بود؟ الف)آیت ا... طالقانی                                        ب)شهید مطهری    ج)شهید بهشتی                                     د)آیت ا... خامنه ای. 56- اولین خطبه نماز جمعه در چه سالی و در چه روزی بود؟ الف)6مرداد59                                       ب)5مرداد58 ج)8شهریور58                                       د)2آبان59 57- دخالت در سیاست در زندگی امام معصوم به چند گونه بوده است؟ الف)2گونه: مستقیم، غیر مستقیم. ب)3گونه: مستقیم، ارشادی، غیر مستقیم. ج)4گونه: مستقیم، غیر مستقیم، ارشادی، برخورد قهر آمیز. د)2گونه: ارشادی، برخورد قهر آمیز. 58- ثروت مداری یعنی؟ الف)اصل،  اقتصاد است                    ب)دین و اخلاق زاییده نیازمندیهای اقتصادی است                   ج)مکتب کمونیسم حامی این نظریه است              د)همه موارد فوق. 59- باطن مداری یعنی: الف)دین و اخلاق زاییده نیازمندیهای اقتصادی است . ب)توجه به مسائل دنیایی از جمله اقتصادی را حقیر و نادیده انگاشتن. ج)هندونیسم و مکتب ریاضیات از این نظریه پیروی می کنند. د)مورد الف و ج. 60- یکی از اصول مسلم اسلام.......... الف)اصل حلال خواری                     ب)اصل محرومیت ج)اصل آخریت گرایی                      د)همه موارد. 61- حضرت امام درباره هویت مالکیت اسلامی به چه نکاتی تذکر داده اند؟ الف)سرمایه داری و نیز نفی مالکیت فردی از دیدگاه اسلام محکوم است. ب)اسلام دیدگاه و شیوه ای در باب مالکیت دارد که مخصوص به خود است. ج)اقتصاد سالم و عدالت اجتماعی تنها در پرتو عمل به نظر اسلام و تحقق اقتصاد اسلامی ظهور خواهد کرد. د)همه موارد. 62- وحدت مورد نظر امام خمینی(ره): الف)وحدت میان گروههای کشور-  وحدت همه انسانها. ب)وحدت میان همه کشورهای اسلامی و همه مسلمانان جهان. ج)وحدت همه مستضعفان جهان وحدت میان گروههای کشور. د)همه موارد. 63- یکی از اهداف مهم رسالت انبیاء: الف)تأمین همزیستی مسالمت آمیز. ب)گسترش اسلام. ج)گسترش دادن همبستگی ظاهری. د)گسترش دادن همبستگی باطنی. 64- یکی از اهداف مهم اجتماعی اسلام؟ الف)مبارزه با مستکبران                            ب)تحکیم و گسترش وحدت ج)حمایت و کمک به مستضعفین        د)گسترش اسلام. 65- معیار اساسی اخوت اسلامی: الف)ایمان و اعتصام به حبل ا...           ب)استقامت در صراط ایمان ج)همبستگی ظاهری                       د)مورد الف و ب. 66- یکی از اهداف اصلی حکومت اسلامی: الف)اخلاق زدایی                            ب)گسترش صلح و اخوت اسلامی ج)همبستگی ظاهری                       د)مورد الف و ب. 67- توجه به دیدگاه اسلام درباره برقراری ارتباط سالم با سایر ملل چه حقایقی را فراروی ما می نهد؟ الف)اسلام دین همه انسانها است.                ب)همه انسانها از یک گروهند. ج)جامعه بشری خانواده بزرگ تشکیل می دهد که دین و پیامبر یکی است. د)همه موارد. 68- حفظ روابط با ملّت های دیگر و آزادی در رفت و آمدها(توریسم) و نیز روابط اقتصادی باید به چه گونه ای باشد؟ الف)تهاجم فرهنگی را دامن نزد، باعث بسط فرهنگ اسلامی و ابلاغ رسالت الهی گردد. ب)اسرار نظام اسلامی را در اختیار بیگانگان قرار ندهد. ج)منافاتی با استقلال همه جانبه کشور نداشته باشد. د)همه موارد. 69- آزادی به چند دسته می توان تقسیم کرد؟ الف)آزادی ذاتی، فردی و اجتماعی. ب)آزادی اقتصادی، فکری و اعتقادی. ج)آزادی دریار گزینی و آزادی اخلاقی.          د)همه موارد. 70- کدام گزینه صحیح است: الف)آزادی یعنی هر کس بر خلاف قوانین هر چه دلش می خواهد بگوید. ب)در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است. ج)آزادی یعنی هر کس بخواهند توطئه کند و در توطئه هم آزاد است. د)همه انسانها در مسائل اقتصادی آزادی مطلق دارند. 71- آیا انسانها در مسائل اقتصادی به طور مطلق آزاد هستند؟ الف)همه انسانها آزاد هستند و هیچ قدرتی برای آنها وجود ندارد. ب)بطور مطلق آزاد نیستند و از جهاتی محدودیت دارند. ج)محدودیت اقتصادی از حیث ثروت و مبدأ درآمد و از حیث مصرف ثروت وجود دارد. د) مورد ب و ج. 72- این آیه بیانگر چه مطلبی است، (و من یرو لهم منکم فانّه منهم). الف)آزادی اقتصادی                                ب)آزادی ذاتی ج)آزادی دریار گزینی                      د)آزادی اخلاقی 73- به چه دلیل حفظ وحدت و عینیت بخشیدن به همزیستی مسالمت آمیزدارای اهمیت است؟ الف)همگان بدون دغدغه خاطر ندای حق را بشنوند. ب)آزادانه حقایق را ارزیابی کنند. ج)به ندای حق پاسخ مثبت دهند.                د)همه موارد.   1- منظور حضرت امام از ثقل اکبر وثقل کبیر چیست ؟ الف - قرآن واهلبیت          ب - قرآن ونهج البلاغه              ج- صحیفه فاطمیه و صحیفه سجادیه           د- الف وب صحیح است 2- سند حدیث ثقلین چگونه است ؟ الف – ضعیف السند              ب- متواتر بین شیعه              ج - متواتر بین جمیع مسلمین                  د- خبر واحد 3- حدیث ثقلین از نظر حضرت امام برچه گروهی حجت است ؟ الف- برجمیع بشر                ب- برای شیعیان                  ج-برای اهل تسنن                                  د- ب وج صحیح است 4- مصائب قرآن وعترت از چه زمان شروع شد ؟ الف – اززمان معاویه            ب - از زمان شهادت حضرت علی(ع)       ج- اززمان خلفای بنی عباس          د- الف وج صحیح است 5-حضرت امام چه چیزی را به عنوان افتخارات مابیان فرموده است ؟ الف –قرآن                       ب- نهج البلاغه                                 ج- صحیفه فاطمیه                      د- همه موارد 6- این جمله را کامل کنید ؟ ما مفتخریم که می خواهیم ................و................... را بیان کنیم الف- احکام اسلام و شریعت     ب – فقه واصول                           ج – مقاصد قرآن و سنت                 د- ب و ج صحیح است 7- از نظر حضرت امام نماز جمعه وجماعت بیانگر کدام وجه نماز است ؟ الف -وجه اجتماعی                ب – وجه فطری                         ج- وجه فردی                               د- وجه سیاسی 8-لازم است در عزاداری ها واشعار مرثیه واشعار ثنای ائمه (علیهم السلام ) چه چیزی یاد آوری شود ؟ الف -مظلومیت امام حسین (ع)        ب- فجایع وستمگری هر عصر          ج- فضائل اهلبیت (ع)              د – الف وج صحیح است 9- حضرت امام وصیت سیاسی الهی خود را مختص به چه کسانی می داند ؟ الف – ملت مسلمان ایران              ب- ملل مسلمان دنیا                   ج – تمام مظلومان عالم       د-جمیع ملل اسلامی ومظلومان جهان 10- انقلاب بزرگ اسلامی چگونه به پیروزی رسید ؟ الف- به کمک کشورهای اسلامی       ب- با تأییدات غیبی الهی                      ج- به کمک دولتهای قدرتمند           د- به کمک احزاب 11- به فرمایش حضرت امام حفظ اسلام ...............است ؟ الف -در راس تمام واجبات              ب-وظیفه دولت مردان                 ج- وظیفه آحاد ملت              د – وظیفه دولتهای اسلامی 12- رمز بقاء انقلاب اسلامی چیست ؟ الف- انگیزه الهی                         ب- وحدت کلمه                         ج- بیداری ملت                     د – الف وب صحیح است 13- چرا دین ازسیاست جدا نیست ؟ الف -چون بسیاری از احکام اسلام - عبادی سیاسی است                                       ب- پیامبر اکرم تشکیل حکومت داد ج- خلفاء اول اسلامی وحضرت امیر(ع) تلاش برگسترش حکومت اسلامی داشتند           د- همه موارد 14- این جمله را کامل کنید ؟ من به جرات مدعی هستم که ملت ایران وتودة میلیونی آن درعصر حاضر .........ملت حجاز درعهد رسول الله(ص) وملت کوفه وعراق درعهد امیر المومنین (ع)‌ و امام حسین (ع) می باشد الف- بهتراز                                             ب- مانند                            ج- برابر                               د- کاملتر از 15- این جمله را کامل کنید؟ من برای اینکه شما جوانان شایسته ای هستید علاقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند واسلام عزیزو..........صرف کنید تاسعادت هردو جهان را در یابید؟ الف – انقلاب                                        ب- جمهوری اسلامی                ج-علم                               د- خدمت مردم   3-وصیت کسی که به حیف (اسراف) و زیان بازماندگان منجر نشود به منزله صدقه دادن در راه خدا است . از کیست ؟ الف) پیامبر اکرم (ص)            ب)حضرت علی (ع)                      ج)امام خمینی                                  د) قرآن 4- وصیت نامه سیاسی – الهی حضرت امام به چه چیزی لقب یافت ؟ الف) منشور انقلاب                 ب) صحیفه استقلال                      ج) صحیفه انقلاب                              د) هر سه مورد 5- مخاطبان وصیت نامه امام چه کسانی هستند ؟ الف) به گروهی خاص اختصاص ندارد                                    ب) متعلق به مظلومان جهان است     ج) توصیه به جمیع ملل اسلامی                                                د) اختصاص به ملت ایران دارد 6- انسانها از حیث برخورداری از علم و ایمان بر چند دسته اند . الف) دو دسته                         ب) سه دسته                                ج) چهار دسته                                  د) پنج دسته 7- اساس احکام عملی و فرعی اسلامی بر پایه چیست ؟ الف) حکمت عملی                 ب) حکمت نظری                     ج) احکام عقیدتی                            د) هر سه مورد 8- محتوای رهنمودهای حضرت امام ( قدس سره ) در وصیت نامه را در چند بخش می توان خلاصه کرد . الف) در دو بخش                      ب) در سه بخش                     ج) در چهار بخش                         د) در شش بخش   9- مهتمرین فایده ضرورت تدریس وصیت نامه کلام است ؟ الف) حکمت نظری                  ب) پرورش نسل مورد نظر اسلام            ج) حکمت عملی             د) احکام عقیدتی 10- عبارت بودن چه چیزی مورد مقبول درگاه احدیت نیست ؟ الف) ولایت                             ب) امامت                                    ج) ایمان                                   د) جهاد 11- پیامبر اکرم (ص) در ضمن رهنمود معروف به چه چیزی اهمیت و جاودانگی ولایت را به همگان خاطر نشان کرده است ؟ الف) ثَقل                               ب) ثِقل                                     ج) حدیث ثقلین                              د) مجمع البحرین 12- معنای ثَقَل و ثِقل چیست ؟ الف) به هر چیز نفیس و گرانبها                                               ب) به هر چیز و شی سنگین     ج) به هر چیز سنگین در برابر چیز سبک                                 د) به هر چیز نفیس و گرانبها و شی سنگین 13- ثَقَل به چه معناست ؟ الف) به گنج های نهفته در دل زمین گفته می شود                  ب) به معنای هر چیز که قابلیت توزین داشته باشد     ج) به زاد و توشه و با روبنه مسافر گفته می شود                       د) هر سه مورد 14- ثَقل به چه معناست ؟ الف) به گنج های نهفته در دل زمین گفته می شود                  ب) به معنای هر چیز که قابلیت توزین داشته باشد      ج) گزینه الف و ب                                                               د) به زاد و توشه و باروبنه یک مسافر گفته می شود   15- اکبر صفت چیست ؟ الف) عترت                               ب) قرآن                                   ج) ثقلین                              د) هیچکدام  16- صفت اکبر متعلق به چیست ؟ الف)عترت                               ب) قرآن                                     ج) تقلین                             د) هیچکدام 17- پیامبر اکرم از قرآن و عترت با چه عنوانی یاد کرده است ؟ الف) ثِقل                                  ب) ثَقَل                                       ج) ثقلین                            د) هیچکدام 18- وسیله ارتباط و اتصال ما با خدا چه چیزی است ؟ الف) قرآن                               ب) عترت                                    ج) رسالت                           د) امامت 19- قرآن اکبر بزرگتر از عترت است ، زیرا عترت تابع و پیرو قرآن است از کیست ؟ الف) موحوم آیت ا... خویی         ب) بحرانی                              ج) جابربن عبدا... انصاری           د) امام (ره) 20- قرآن به ـــــــــــــــ و عترت به ــــــــــــــــــــــ گواهی می دهد . الف)حقانیت قرآن – حقانیت عترت                                             ب) امامت – ولایت     ج) حقانیت عترت – حقانیت قرآن                                               د) ثقلین – متواتر 21- تردیدی نیست که ــــــــــــ در جهان جاودانه است ، وجود ـــــــــــــــ نیز در جوامع بشری جاودانه است . الف) عترت – قرآن                     ب) ثِقل – ثَقل                        ج) گزینه الف و ب                      د) قرآن و عترت 22- هدف امام خمینی از انتخاب حدیث ثقلین چه بود ؟ الف) حفظ وحدت                    ب) حفظ وحدت و تمسک به حبل ا...             ج) تمسک به حبل ا...            د) هر سه مورد 23 – مؤسس مذهب شیعه کیست ؟ الف) پیامبر                                 ب) حضرت علی                     ج) امام صادق                         د) هیچکدام 24- چه نکاتی امام در وصیت نامه خود اشاره کرده است ؟ الف) رد اتهامات                        ب) افتخار شیعه بوده                 ج) مذهب جعفری                  د) هر سه مورد 25- نام دیگر مذهب عثنی عشری چیست ؟ الف) مذهب جعفری                    ب) مذهب شیعه                      ج) مذهب سنی                     د) دوازده امامی 26- شیعه اثنی عشری را ـــــــــــــــــــ نیز می خوانند . الف) دوازده امامی                      ب) جعفری                             ج) امامیه                              د) هیچکدام 27- گروهی انتظار را همان ــــــــــــــ می دانند . الف) مهیا                                    ب) امر به معروف                    ج) نهی از منکر                    د) گزینه ب و ج 28- حدیث معروف نبوی ( من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته الجاهله ) بر کدام حقیقت دلالت دارد ؟ الف) امام همواره در میان امت حضور دارد                                  ب) امت وظیفه دارند او را بشناسند  ج) گزینه الف و ب                                                                    د) هیچکدام 29- علت غیبت چیست ؟ الف) آزمایش و امتحان الهی                                                       ب) تربیت جامعه و توجه به اهمیت انتظار     ج)  حفظ امام ارشد دشمنان                                                       د) گزینه الف و ج 30- نام ناییان امام زمان در زمان غیبت صغرا ؟ الف) عثمان بن سعید – محمد بن عثمان                                          ب) حبیب بن روح – علی بن محمد سمری    ج) الف و ب                                                                                د) هیچکدام  پاسخ هابراساس کتاب  درسهایی از وصیت نامه های امام :   1-    گزینه ( د ) 2-    گزینه ( الف ) 3-    گزینه ( ب ) 4-    گزینه ( د ) 5-    گزینه ( الف ) 6-    گزینه ( ج ) 7-    گزینه ( ج ) 8-    گزینه ( ب ) 9-    گزینه ( ب )   10-گزینه ( الف ) 11- گزینه ( ج ) 12- گزینه ( د ) 13-گزینه ( ج ) 14- گزینه ( 15- گزینه ( ب ) 16- گزینه ( الف ) 17- گزینه ( ج ) 18- گزینه ( الف ) 19- گزینه ( ب ) 20- گزینه ( ج ) 21- گزینه ( د ) 22- گزینه ( ب ) 23-گزینه ( الف ) 24-گزینه ( د ) 25-گزینه ( د ) 26- گزینه ( ب ) 27- گزینه ( الف ) 28-گزینه ( ج ) 29-گزینه ( د ) 30- گزینه ( ج )  شماره صفحات طرح سوال ازکتاب  درسهایی از وصیت نامه های امام :  1-    صفحه 15 2-    صفحه 15 3-    صفحه 16 4-    صفحه 16 5-    صفحه 16 6-    صفحه 17 7-    صفحه 17 8-    صفحه 18 9-    صفحه 17 10- صفحه 20 11- صفحه 21 12- صفحه 21 13- صفحه 21 14- صفحه 21 15- صفحه 22 16- صفحه 22 17- صفحه 22 18- صفحه 23 19- صفحه 23 20- صفحه 24 21- صفحه 24 22- صفحه 23- صفحه 29 24- صفحه 29 25- صفحه 29 26- صفحه 30 27- صفحه 31 28- صفحه 31 29- صفحه 32 30- صفحه 32 نمونه سوالات از « درسهائی از وصيت نامه امام خمينی (ه)‏ »   1-       امام خمينی (ره)  در چه تاريخی رحلت نمودند ؟ ص13 2-       پيامبر اسلام در باره وصيت چه فرموده اند ؟ ص 15 3-       قرآن در کدام آية شريفه مسلمانان را به وصيت کردن توصيه می کند ؟ ص15 4-       مخاطبين وصيت امام خمينی (ره ) چه کسانی هستند ؟ ص 16 5-       القاب وصيت نامه امام را ذکر کنيد. ص 16 6-       انسانها از حيث برخورداری از علم و ايمان به چند دسته تقسيم می شوند ؟ ص 17 7-       دلايل ضرورت تدريس وصيت نامه امام (ره ) در مراکز علمی را بيان کنيد . ص 17 8-       مراد از حديث ثقلين کدام روايت است ؟ ص 20 9-       چرا « فرآن » و « اهلبيت پيامبر » متصف به ثقل شده اند ؟ ص 21 10-   مراد از ثقل اکبر و ثقل اصغر چيست ؟ ص 22 11-   راز تقارن کتاب و عترت چيست ؟ ص 23 12-   چرا امام (ره) وصيّت نامه خود را با حديث ثقلين آغاز کرده است ؟ ص 25 13-   چهار مورد از جامعيّت حديث ثقلين را ذکر کنيد . ص 25 14-   خطوط کلی انحراف و اختلاف مسلمانان صدر اسلام از نظر امام خمينی (ره) چيست ؟ ص 27 15-   شيعه کيست و تشيع چيست ؟ 16-   آغاز پيدايش شيعه از ديدگاه امام خمينی (ره) را بيان کنيد. ص 29 17-   ديدگاه اسلام را در باره امام زمان (عج) توضيح دهيد. ص30 18-   انتظار چيست و منتظر کيست ؟ ص 31 19-   نواب اربعه امام عصر (عج)را نام ببريد. ص 32 20-   مصحف فاطمه را توضيح دهيد. ص 34 21-   ويژگي های مصحف فاطمه را بيان کنيد. ص 36 22-   صحيفه سجاديه اثر کيست و چه لقب به خود گرفته است ؟ ص 37 23-   مراد از « قرآن صاعد » در وصيت نامه امام (ره) چيست ؟ ص 38 24-   مصباح الهدی و سفينه النجاه ف وصف کدام امام است و چه کسی آن را بيان کرده است ؟ ص 39 25-   راز اصلی جاودانگی نهضت عاشورا چيست ؟ ص 41 26-   هدف اساسی قيام  امام حسين (ع) چه بود ؟ ص 43 27-   مهمترين درس ها و دستاوردهای قيام امام حسين (ع) را بيان کنيد. ص 45 28-   عوامل اصلی دستیابی به استقلال و خودکفائی از نظر امام (ره) چيست ؟ ص 60 29-   اقسام خودکفائی را نام ببريد . ص 60 30-   مراد از خود کفائی فردی ، خودکفائی اجتماعی و خودکفائی مليّتی چيست ؟ ص 60 31-   امام صادق (ع) بخاطر چه ويژگي های موجود در سلمان فارسی وی را دوست می داشت؟ ص 64 32-   معانی کلمه « استضعاف » را توضيح دهيد. ص 66 33-   انواع استضعاف را بام ببريد. ص 66 34-   استضعاف عقيدتی چيست ؟ ص 67 35-   استضعاف فکری و عقلی چيست ؟ ص 68 36-   استضعاف اقتصادی به چه معناست ؟ ص 68 37-   معنای استضعاف ولائی را توضيح دهيد. ص 69 38-   استضعاف سياسی چيست ؟ ص 69 39-   عامل اصلی پيدايش استضعاف اجتماعی چيست ؟ ص 70 40-   علل و عواملی که می توانند در پيروزی مستضعفان نقش داشته باشند کدام است ؟ ص 71 41-   معناي سياست چيست ؟ ص 73 42-   « سياست فاضله » چه نوع سياستی است ؟ ص 73 43-   قلمرو سياست از نظر اسلام را تبيين کنيد.ص 76 44-   مراد از سياست نفس چيست ؟ ص 76 45-   کسی که دين را از سياست جدا می داند در نظر امام(ره) چگونه فردی است ؟ ص 79 46-   اولين امام جمعه بعداز انقلاب اسلامی که بود و کی نماز جمعه اقامه نمود ؟ ص80 47-   امامان معصوم به چند گونه در سياست دخالت می کردند ؟ ص 81 48-   اصول مالکيت اسلامی را نام ببريد . ص 83 49-   اصل آخرت گرائی از اصول مالکيت اسلامی را توضيح دهيد. ص 83 50-   هويت مالکيت اسلامی را از نظر امام (ره) تبيين کنيد.ص 85 51-   امام خمينی (ره) وحدت واقعی را نشان چه چيز می دانست ؟ ص 88 52-   انواع وحدت را نام ببريد. ص 88 53-   يک آيه از قرآن که دعوت به وحدت نموده است ذکر کنيد ص 92 54-   عواملی که در تأمين اهداف اساسی همزيستی مسالمت آميز برای حفظ وحدت دخالت دارد کدامند ؟ ص 100 55-   آزادی مورد نظر اسلام چه نوع آزادی است ؟ ص 103 56-   انواع آزادی را نام ببريد . ص 104 57-   آزادی اجتماعی را توضيح دهيد. ص 105 58-   مراد از آژادی اقتصادی چيست ؟ ص 105 59-   آزادی احزاب از نظر امام (ره) را تبيين کنيد . ص 109 60-   آزادی غير معقول از نظر امام(ره) کدام آزادی است ؟ ص 111 61-   مناصب رسولان الهی را بيان کنيد . ص 113 62-   چه گروه هایی به انديشه جدائی دين از سياست دامن می زنند ؟ ص 113 63-   وظايف پيامبر اسلام (ص) را از آن حيث که نبيّاست ، ذکر نماييد . ص 114 64-   نظريه محقق کرکی را در باره ولايت فقيه توضيح دهيد. ص 115 65-   ارکان ولايت فقيه در نگاه امام خمينی (ره) کدام است ؟ ص 117 66-   سه نفر از علمای بزرگ را که در دوران کغول در مسائل سياسی دخالت می کردند نام ببريد. ص 119 67-   لقب « شيخ الاسلام » به چه کسی و توسط چه کسی داده شد ؟ ص 120 68-   فقهای جبل عامل در دوره صفويه  چه نقشی را ايفاء نمودند ؟ ص120 69-   ديدگاه امام خمينی (ره) در باره نهضت مشروطه چيست ؟ ص 122 70-   احکام ثابت و متغير اسلام را توضيح دهيد. ص 122 71-   ويژگي های حکم حکومتی را بنويسيد. ص 122 72-   نظريه های مختلف در رابطه با علم و دين در جهانشناسی را بنويسيد. ص 128 73-   نظريه خلاف د باره علم و دين را توضيح دهيد. ص 128 74-   ابزار شناخت از نظر امام (ره) را نام ببريد. ص 132 75-   راز پيشرفت دانش در ميان مسلمانان چيست ؟ ص 137 76-   عدل چيست ؟ ص 141 77-   اهميّت عدالت را از ديدگاه اسلام باختصار بيان کنيد. ص   سوال 1) وصيت را از نظر لغت و اصطلاح فقه تعريف کنيد؟                 وصيت در لغت به معنی توصيه و سفارش کردن است و در اصطلاح فقه سفارش نمودن به استيفاء حقوق و انجام کارهايی که حساب های شرعی را بعد از مرگ مشخص می نمايد گفته می شود.   سوال 2) اصطلاحات شرعی موصی، موصی له، موصی به و وصی را تعريف کنيد؟                 موصی؛ به کسی که وصيت می کند موصی گفته می شود                 موصی له؛ به کسی که برای او وصیت می شود موصی له می گویند                 موصی به؛ به چيزی که در مورد آن وصعیت می شود "موصی به" گفته می شود                 وصی؛ به کسی که وصیت را باید عمل نماید وصی می گویند.   سوال3) انواع وصیت را نام برده و تعریف کنید؟                 2 نوع وصیت داریم؛ 1-       وصیت شرعی به وصیتی گفته می شود که در خصوص ما تَرَک و امور شرعی سفارش شده باشد مثل اموات، يا به جا آوردن نماز و روزه قضا 2-       وصیت اخلاقی به وصیتی گفته می شود که يکسری اعمال و رفتارها و بايدها و نبايدهای اخلاقی و معنوی و غيره سفارش شده باشد مثل وصيت نامه امام خمينی (ره)     سوال 4) ضرورت وصیت اخلاقی را بیان کنيد؟ 1-       برای پيشرفت در امور دنيا و آخرت و استفاده از تجربه ديگران 2-       به خاطر حفظ سرمايه و به کارگيری آن در جهت سير تکامل انسان 3-       به خاطر رعايت اخلاق و رفتار نيک در اجرای عدالت 4-       برای استفاده از عمر در جهت رسيدن به اهداف مقدس ارزشی و دينی   سوال 5) وصيت نامه امام خمينی (ره) در چه تاريخی نوشته شد و در چه تاريخی و توسط چه کسی خوانده شد؟   اين وصيت نامه در تاريخ 26 بهمن 1361 نوشته شده است و در سالهای بعد حضرت امام آنرا مورد بازبينی قرار داده و با انجام تغييراتی در آن در تاريخ 19 آذر 1366 تحويل مسؤولين نظام گرديد که در تاريخ 15 خرداد 1368 توسط مقام معظم رهبری برای عموم مردم خوانده شد.   سوال 6) از ديدگاه عرفا صفات خداوند به چند دسته تقسيم می شوند؟ 2 دسته؛ 1- صفات جماليه يا صفات لطف؛ مثل رحمان و رخيم 2- صفات جلاليه يا صفات قهريه يا عدليه؛ مثل جبار و قادر   درس وصايای امام خمينی (ره)                                       (( جلسه دوم ))                                          10/12/87   سوال 7) حديث ثقلين از کدام معصوم است و عبارت آن چيست؟                 از رسول خدا (ص) می باشد که ايشان فرمودند: انی تارکُ فيکم الثقلين کِتاب الله و عترتی و اهل بيتی، فانهما لن يفترقا حتی يردا علی الحوض به درستی که ترک می کنم شما را و دو چيز ثقيل و سنگين باقی می گذارم، کتاب خدا (قرآن)، و عترتم (اهل بيت من) اين دو از هم جدا نمی شوند تا اينکه در حوض کوثر بهشت به من برسند   سوال 8) پيامبر اسلام (ص) در حديث ثقلين هدايت را مشروط به چه چيزی می دانند؟                 الف) پيروی از کتاب خدا                 ب) پيروی از اهل بيت يعنی معصومين و ائمه اطهار (ع)   سوال 9) مراد از حديث متباتر چيست؟ در علم حديث،  حديثی را متباتر می گويند که راويان بسياری آنرا در همه زمان ها نقل کرده باشند، به گونه ای شايع شده باشد که احتمال دروغ در آن نباشد (مثل حديث ثقلين)   سوال 10) امام خمينی (ره) جملة "لن يفترقا حتی يردا علی الحوض" را چگونه تفسير نموده اند؟                 ايشان می فرمايند؛ اين جمله اشاره دارد بر اينکه بعد از وجود مقدس رسول خدا (ص) هر چه بر يکی از اين دو گذشته است بر ديگری نيز گذشته است و مهجوريت هر يک مهجوريت ديگری است تا آنگاه که اين دو مهجور بر رسول خدا در حوض وارد شوند   سوال 11) چه کسی و در چه سالی آئين وهابيت را به وجود آورد؟ يکی از روحانيون سنی به نام محمد بن عبدالوهاب توسط جاسوس انگليسی به نام همفر منحرف شده و در سال 1143 هجری آئين وهابيت را رسماً اعلام کردند که اکنون در کشورهای عربستان، جزء مذهب رسمی است و در بسياری از کشورهای اسلامی طرفدارانی پيدا کرده است، آئينی است که نزديک به تفکر سنی ها می باشد و مذهب شيعه را خارج از دين می داند.   سوال 12) امام خمينی (ره) در وصيت نامه شان چه چيزهايی را جزء افتخارات برشمرده اند؟ 1. پيرو اسلام بودن 2. پيرو مذهب جعفری بودن  3. نهج البلاغه از امام معصوم ماست 4. ائمه معصومين، ائمه ما هستند 5. مناجات شعبانيه، دعای عرفات، صحيفه فاطميه از افتخارات ماست 6. بانوان ما در راه تعالی و اسلام فعاليت می کنند  7. آمريکا در مقابل ملت غيور ايران وامانده است     سوال 18) سفارش امام خمينی (ره) در مورد نماز جمعه را بيان کنيد؟ به تعبير ايشان از نماز جمعه و جماعات که نشانگر سياسی نماز است هرگز غفلت نبايد کرد که اين نماز جمعه از بزرگترين الهيات خدايی بر جمهوری اسلامی است.   سوال 19) به نظر امام انقلاب اسلامی ايران با چه چيزی پيروز شد؟ انقلاب اسلامی با تأئيدات غيبی الهی پيروز شد.   سوال 20) براساس نظر امام خمينی انقلاب اسلامی ايران از چه جهاتی با ديگر انقلاب ها جدا است؟ ايشان می فرمايند که انقلاب اسلامی ايران از همه انقلاب ها جداست هم در پيدايش و هم در کيفيت مبارزه و هم در انگيزه و قيام متفاوت است.   سوال 21) نظر امام خمينی (ره) درباره اسلام و حکومت اسلامی را بيان کنيد؟ مکتبی است که برخلاف مکتب های غيرتوحيدی در تمام شئون فردی و اجتماعی – مادی و معنوی فرهنگ و سياسی-نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هيچ نکته ولو بسيار ناچيز که در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است.   سوال 22) به نظر امام خمينی (ره) چه چيزی در رأس تمام واجبات است؟ حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است که انبياء در راه آن کوشش و فداکاری جان فرسا نموده اند.   سوال 23) از نظر امام خمينی (ره) رمز پيروزی و بقاء انقلاب اسلامی کدامند؟ رمز بقاء انقلاب اسلامی که همان رمز پيروزی است دو رکن اصلی دارد؛ 1.        انگيزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی 2.        اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگيزه و مقصد   سوال 24) توطئه دشمنان دين و انقلاب به چند دسته تقسيم می شود؟ 3 دسته: الف) احکام اسلامی برای 1400 سال پيش می باشد و نمی تواند اکنون قابل اجراء باشد. ب) اسلام يک دين ارتجاعی است و با نوآوری و علم و تمدن مخالف است ج) دين از سياست جداست. دين برای آخرت و حکومت و سياست برای دنياست.   سوال 25) سفارش امام خمينی (ره) به نويسندگان و جامعه شناسان و تاريخ نويسان درباره حکومت چيست؟ ايشان می فرمايد نويسندگان و جامعه شناسان و تاريخ نويسان مسلمان را از اين اشتباه بيرون آورند و آنچه گفته شده و می شود که انبياء به معنويات کار دارند و حکومت و سررشته داری دنيایي مترود است و انبياء و اولياء و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نيز بايد اينچنين کنيم اشتباه تاسف آوری است كه نتایج آن به تباهی كشیدن ملتهای اسلامی و باز كردن راه برای استعمارگران خونخوار است   سوال 26) به نظر امام خمينی (ره) علت شايعه پراکنی عليه جمهوری اسلامی چيست؟ به تعبير ايشان دليل آن است که نقشه و توطئه در کار است و کسانی که اطلاع از وضع دنيا و انقلاب های جهان و حوادث بعد از انقلاب ندارند چشم بسته و بی خبر امثال اين مطلب را شنيده و خود نيز با غفلت يا عمد به آنها پيوسته اند. سوال 27) امام علی (ع) در مورد شايعه پراکنی چه فرمودند؟ ايشان فرموده اند در جاهل بودن آدمی همين کافی است که هر چه را می شود بگويد   سوال 28) سفارش امام خمينی (ره) به اشکال تراشان را بنويسيد؟ به تعبير ايشان قبل از آشنايی به مسائل به اشکال تراشی و انتقاد کوبنده و فحاشی برنخيزند و اشکال تراشان به فکر بنشينند که آيا بهتر نيست به جای سرکوب به اصلاح وکمک بکوشند و به جای طرفداری از منافقان و ستمگران طرفدار مظلومان و محرومان باشد   سوال 29) ديدگاه امام خمينی (ره) در مورد جمهوری اسلامی را بيان کنيد؟ اينجانب هيچگاه نگفته و نمی گويم که امروز در اين جمهوری به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل می شود و اشخاص از روی جهالت و عقده و بی انضباطی برخلاف مقررات اسلام عمل نمی کنند ليکن عرض می کنم که قوة مقننه، قضائيه و اجرائيه با زحمات جان فرسا کوشش در اسلامی کردن اين کشور می کنند.   سوال 30) سفارش امام خمينی (ره) به مخالفان جمهوری اسلامی را بيان کنيد؟ به نظر ايشان مخالفان بی طرفانه و با فکر آزاد به قضاوت بنشينند، اعمال و اخلاق آنان که می خواهند جمهوری اسلامی ساقط شود را بررسی کنند و حالات آنان که به دست مخالفان شهيد شدند را ارزيابی کنند ببينند کدام حق هستند و کدام دسته طرفدار محرومان و مظلومان جامعه هستند.   سوال 31) سفارش امام خمينی (ره) به مجلس شورای اسلامی و دولت را بيان کنيد؟ به مجلس و دولت و دستندرکانان توصيه می نمايم که قدر اين ملت را بدانيد و در خدمتگذاری به آن خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستم ديدگان که نور چشمان ما هستند و جمهوری اسلامی ره آورد آنان و با فداکاری های آنان تحقق پيدا کرد و بقاء آن نيز مرهون خدمات آنان است فروگذاری نکنيد و خود را از مردم و آنان را از خود بدانيد و حکومت های طاغوتی را که چپاول گرانی بی فرهنگ و زورگويانی بی مغز هستند را هميشه محروم نمائيد.   سوال 32) سفارش امام خمينی (ره) را به ملت های اسلامی بيان کنيد؟ ايشان به ملت های اسلامی توصيه می کنند که از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت مجاهد ايران الگو بگيرند و حکومت های جاعل خود را به جای خود بنشانند و به دروغ های تبليغاتی مخالفان اسلام گوش ندهند.   سوال 33) نقشه های استعمارگران بر عليه رحانيت را بنويسيد؟ الف) به انزوا کشيدن روحانيت ب) سرکوبی، خلع لباس، حبس، تبعيد و اعدام روحانيت ج) ايجاد دشمنی بين دانشگاهيان و روحانيون د) ايجاد شکاف و تنفر بين مردم و روحانيون   سوال 34)  سفارش امام خمينی (ره) به جوانان و دانشگاهيان در اتحاد با روحانيون را بيان کنيد؟ توصيه ايشان به دانشگاهيان و جوانان عزيز آن است که با روحانيون و طلاب علوم انسانی پيوند دوستی و تفاهم را هر چه بيشتر و محکمتر سازند و از نقشه ها و توطئه های دشمن غافل نباشند.   سوال 35) ديدگاه امام خمينی (ره) درباره از خودبيگانگی که يکی از نقشه های استعمارگران بود را بيان کنيد؟ از جمله نقشه های استعمارگران که تأثير زيادی در کشورها و و ايران گذاشت بيگانه نمودن کشورها از خويش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است به طوری که خود و فرهنگ و قدرت خود را به هيچ گرفتند و غرب و شرق را نژاد برتر و فرهنگ آنان را بالاتر و وابستگی به يکی از دو قطع را از فرايض غيرقابل اجتناب معرفی نمودن.   سوال 36) از ديدگاه امام خمينی (ره) کشورهای ضعيف چگونه می توانند پيشرفت داشته باشند؟ 1.        با اراده مصمم و فعاليت و پشتکار خود به رفع وابستگی ها قيام کنند 2.        خودی خود را بيابند و نااميدی را رها سازند 3.        به خداوند متعال توکل کنند 4.        اعتماد به نفس داشته باشند 5.        سختی ها و مشکلات را تحمل کنند   سوال 37: سفارش امام خمينی (ره) به مسؤولين و دولت ها در مورد متخصصين را بيان کنيد: بر دولت ها و دستندرکاران است که چه نسل حاضر و چه در نسل های آينده که از متخصصين خود قدردانی کنند و آنان را به حکومت های مادی و معنوی تشويق به کار نمايند و از ورود کالاهای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگيری نمايند و بر آنچه دارند بسازند تا خود همه چيز بسازند.   سوال 38: سفارش امام خمينی (ره) به جوانان را بيان کنيد؟ از جوانان و دختران و پسران می خواهيم که استقلال و آزادی و ارزش های انسانی را ولو با تحمل زحمت و رنج فدای تجملات و عشرت ها و بی بند و باری ها و حضور در مراکز فحشاء که از طرف غرب به آنها عرضه می شود نکنند، آنان جز تباهی آنها و چاپيدن کشورشان و وابسته کردن و عقب نگه داشتن آنها به چيز ديگری فکر نمی‌کنند.   سوال 39: توطئه و نقشه دشمن در دانشگاه عليه جوانان چيست؟ امام می فرمايند نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزش های خودی منحرف کنند و به سوی شرق و غرب بکشانند.   سوال 40: سفارش امام خمينی (ره) به مردم و دولت در مورد دانشگاه ها را بيان کنيد؟ اکنون که دانشگاه ها اصلاح شده اند بر همه لازم است که با متصديان کمک کنند، و نگذارند دانشگاه ها به انحراف کشيده شود و هر جا انحرافی به چشم خورد با اقدامی سريع به رفع آنها بکوشند و از غرب زدگی و شرق زدگی حفظ کنند.   سوال ۴۱:  شرايط نمايندگی مجلس شورای اسلامی از ديدگاه امام خمينی (ره) را بيان کنيد: وصيت ايشان به علت آن است که با ارادة مصمم و تعهد خود به احکام اسلام و مصالح کشور در هر دوره از انتخابات وکلا شرکت کنند شرايط نمايندگی: 1.        تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی 2.        از محرومين و متوسطين جامعه باشند 3.        از صراط مستقيم منحرف نبوده و به غرب و شرق متمايل نباشند 4.        به مکتب های انحرافی گرايش نداشته باشند 5.        مطلع به مسائل روز و سياست های اسلامی باشند   1ـ امام خمینی (ره) عامل اصلی پیروزی انقلاب را چه می‌دانند ؟ الف.ضعف گروه مقابل و ظالم          ب.تأییدات غیبی الهی                ج.اطاعت مردم از رهبری               د. از جانگذشتگی مردم  2ـ امام خمینی وجه تمایز انقلاب ما را با سایر انقلابها در چه می‌دانستند ؟ الف.اسلامی بودن آن                  ب. مردمی بودن      ج.ظالم بودن رژیم حاکم              د.طریقه پیدایش ـ کیفیت مبارزه ـ انگیزه قیام مردم  3ـ امام خمینی نتیجه عمل به اسلام را چه می‌دانستند ؟ الف.سعادت خود و فرزندان در دنیا و آخرت       ب. پیروزی حق              ج.راحتی مردم از کفر                                  د. دستیابی به دموکراسی  4ـ امام خمینی فرق بین مکتب اسلام و سایر مکاتب را چه می‌دانستند ؟ الف.رنگ معنوی یافتن زندگی‌ها با اسلام          ب.مخالفت  اسلام با فساد و فحشا                    ج.داشتن برنامه‌‌ریزی برای تمام شئون زندگی        د.تفاوت در احکام تکلیفی اسلام 5ـ امام خمینی چه چیزی را در رأس واجبات می‌دانستند ؟ الف.انجام فرائض                              ب.کمک به مظلوم       ج.امر به معروف و نهی از منکر             د.حفظ اسلام 6ـ امام خمینی از چه چیزی بعنوان امانت الهی یاد می‌کردند ؟ الف.پدر و مادر                ب. انقلاب اسلامی               ج.مسئولیت‌ها               د.مدارج علمی 7ـ امام خمینی رمز بقای این انقلاب را چه می‌دانستند ؟ الف.انگیزه الهی ـ وحدت کلمه            ب. وحدت      ج.خوب کار کردن مسئولین          د.حفظ اسلام و جمهوریت نظام 8ـ امام خمینی راه مقابله با توطئه دشمنان را چه می‌دانستند ؟ الف.بیداری مردم                        ب.هوشیاری مسئولین      ج.انسجام و وحدت                    د.جنبش نرم‌افزاری 9ـ امام خمینی بزرگترین توطئه قرن اخیر را چه می‌دانند ؟ الف.مستعمره کردن دولت‌ها               ب.مصرفی بار آوردن  مردم             ج.وارد کردن فرهنگ غرب به کشورها         د.مأیوس نمودن مردم از اسلام بوسیله تبلیغات 10ـ امام خمینی احکام چه چیزی را در اسلام بیشتر از بقیه می‌داند ؟ الف.احکام حکومت و سیاست                 ب. نماز و روزه        ج.خمس                                           د.خداشناسی و توحید 11ـ امام خمینی ویژگی حکومت الهی و حق را چه می‌دانستند ؟ الف.رفاه مردم در حکومت‌های الهی      ب.امنیت بیشتر در جامعة الهی                                                 ج.جلوگیری از ورود فرهنگ نیروهای بیگانه به داخل حکومت الهی                د.جلوگیری از ظلم و اقامة عدالت اجتماعی 12ـ امام خمینی مردم ایران را بهتر از مردم کدام شهرها می‌دانستند ؟ الف.همه مردم جهان                           ب.حجاز ـ کوفه ـ عراق                                            ج.مردم اروپا                                د.عناصر داخلی غرب‌زده 13ـ امام خمینی انگیزة رزمندگان را چه می‌دانستند ؟ الف.وطن     ب.ناموس و وطن        ج.اطاعت از رهبری     د. ایمان و اطمینان به غیب 14ـ امام خمینی به مخالفان جمهوری اسلامی چه توصیه‌ای می‌کردند ؟ الف.توبه کنند و به آغوش ملت بازگردند                          ب.از نظام ما بدگویی نکنند و ما را رها کنند ج.قضاوتی بی‌طرفانه با فکری آزاد داشته باشند        د.دست از لجبازی و معاندت بردارند 15ـ امام خمینی انقلاب را چگونه توصیف می‌کند ؟ الف.نعمتی که با جهاد عظیم بدست آمده              ب.حاصل مجاهدت‌ها            ج.حاصل خون شهیدان                                  د.انقلاب اسلامی و جمهوری 16ـ امام خمینی از آیه ان‌ تنصروا... ینصرکم در چه موردی استفاده کردند ؟ الف.حمایت مردم از ضعفا                                          ب.حمایت از دولت و شریک شدن در حل مشکلات ج.حمایت دولت از مردم              د.حمایت دولتها از مردم مظلوم جهان 17ـ امام خمینی به مسئولین به مسئولین چه توصیه‌ای کردند ؟ الف.ساده زیستی         ب.استقامت در برابر کفر    ج.حفظ منافع ملی   د.خدمتگزاری به مردم 18ـ امام خمینی مردم را با چه لفظی خطاب کردند ؟ الف.ولی‌نعمت     ب.مردم بزرگوار       ج.مردم محبوب          د.مردم ایثارگر 19ـ امام خمینی حکومت‌های چپاولگر را چگونه توصیف می‌کنند ؟ الف.خونخوار                  ب.بی‌فرهنگ و تهی‌مغز             ج.بی‌تقوا                    د.غرب‌زده 20ـ امام خمینی به ملت‌های مسلمان چه توصیه‌ای کردند ؟ الف.خداجویی                             ب.ساده‌زیستی        ج.الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران              د.جلوگیری از اسراف 21ـ امام خمینی نقشه شیطانی استعمارگران را در زمان رضاخان چه می‌دانست ؟ الف.به انزوا کشانیدن روحانیت           ب.وارد کردن نیروهای نظامی   ج.گرفتن مسند حکومت        د.تحریم ایران 22ـ امام خمینی به دانشگاهیان چه توصیه‌ای نمود ؟ الف.خوب درس خواندن و طی مدارج علمی           ب.به اساتید احترام بگذارند          ج.محکمتر کردن پیوند دوستی با طلاب و فضلای حوزه          د.دوری از اعتراض و آشوب 23ـ منظور امام خمینی نقشه‌ای که فرهنگ ما متأثر از آن شد کدام است؟ الف.بی‌اعتمادی مردم به نظام              ب.غرب و شرق زده نمودن فرهنگ ایران ج.محتاج شدن از لحاظ فرهنگی           د.مصرفی بار آمدن مردم 24ـ امام خمینی به کشورهای جهان سومی چه هشداری دادند ؟ الف.حمله نظامی استعمارگران به آنها     ب.غارت کردن اموال این دولت‌ها ج.رکود یافتن اقتصاد آنها             د.استفاده کننده و مصرفی بار آمدن مردم و دولت 25ـ امام خمینی چه چیزی را باعث عدم پیشرفت می‌دانست ؟ الف.واردات بی‌رویه    ب.نداشتن عالمان و اندیشمندان        ج.کوتاهی دانشمندان            د.نبود امکانات 26ـ امام خمینی هدف غرب از بوجود آوردن مراکز فحشا را چه می‌دانست ؟ الف.ارائه آزادی                   ب.برانگیختن شهوت‌ها       ج.عقب نگه داشتن کشورها      د.دادن حق انتخاب به مردم 27ـ امام خمینی شرط پیشرفت را چه می‌دانست ؟ الف.بی‌توجهی به تحریم‌ها              ب.داشتن جامعه سالم ج.تحمل سختی‌ها و قطع وابستگی‌ها و اتکا به خدا          د.تشویق اطرافیان 28ـ امام خمینی تلاش غرب برای بدست گرفتن کدام مراکز دولتی را گوشزد کرده بودند؟ الف.مجلس                         ب.ادارات دولتی    ج.مراکز تعلیم و تربیت و دانشگاه‌ها       د.گرفتن کرسی‌های مهم مملکتی 29ـ امام خمینی نجات دانشگاه را با چه چیزی مقایسه نمودند ؟ الف.نجات دانشگاه برابر است با نجات ملت و کشور         ب.نجات فرهنگ     ج.مبارزه با فرهنگ بیگانه                                 د.جهاد 30ـ امام خمینی از روحانیون چه درخواستی نمودند ؟ الف.انجام فرائض را جدی بگیرید             ب.فرمودند بی‌تفاوت نباشید و در آیندة کشور خود سهیم باشید ج.مردم را به نماز دعوت کنید            د.از سیاست به دور باشید 31ـ امام خمینی خدمت به اسلام را منوط به چه امری کردند ؟ الف.خواست دولت                     ب.فرهنگ کشور ج.خدمت به اسلام منوط به توان و حیطة نفوذ افراد می‌باشد د.عدم خسارت مردم از تبلیغ دین 32ـ امام خمینی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه توصیه‌ای کردند ؟ الف.وفاداری به اسلام و احکام آسمانی               ب.ساده‌زیستی و دلسوزی            ج.تلاش در جهت رفع مشکلات                          د.هیچ کدام                    33ـ امام خمینی عدم حضور مردم در صحنه را چگونه نامیدند ؟ الف.گناه است                   ب.گناهی است در رأس همه گناهان کبیره  ج.باعث پشیمانی می‌شود       د.از حق خود کوتاه آمدن 34ـ امام خمینی مهمترین ویژگی رئیس‌جمهوری را چه می‌دانست ؟ الف.باسواد باشد                  ب.باتقوا باشد         ج.طعم فقر را چشیده باشد  د.به فکر خوب انجام دادن کارها باشد 35ـ امام خمینی نحوة رسوخ بیگانگان در حوزه‌های علمیه را چگونه می‌دانست؟ الف.منهدم کردن و بمب‌گذاری در حوزه‌ها                            ب.به صورت حمله شبانه به حوزه‌ها ج.با نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در حوزها          د.منحرف ساختن حوزویان از راه حق      


نوشته شده توسط علیزاده در ساعت .دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی - لينک ثابت